Adatkezelési tájékoztató

1.Adatkezelési tájékoztató célja

A Grácz József egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintetteknek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679Rendelete (2016. április27.) (a továbbiakban: „GDPR”) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: “Info tv.”)  alapján előzetestájékoztatást nyújtson az érintettek személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelő által működtetett www.javasolj.com internetes oldal és az azon keresztül elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: „Javasolj!”) kapcsán. 

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://javasolj.com/documents/adatkezelesi-tajekoztato címen. 

Érintett alatt azt a személyt értjük, akinek személyes adatait az Adatkezelő kezeli (a továbbiakban: „Érintett”).

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változtatásokról értesíti a felhasználókat.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. 

Adatkezelő elkötelezett Érintett személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az Érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az adatkezelés során betartsa a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, így különösen a GDPR rendelkezéseit.

 

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2. Adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Vállalkozásunkat, az [email protected] elérhetőségen léphet kapcsolatba az Adatkezelővel. 

Név: Grácz József egyéni vállalkozó

Székhelye: 1082 Budapest, Kis Stáció utca 7. I/5.

Nyilvántartási száma: 55443021

Adószáma: 56755837-1-42

Statisztikai számjel: 56755837-6399-231-01

 

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselő nem kerül kinevezésre. Adatvédelemmel kapcsolatban, kérjük, írjon a [email protected] e-mail címre.

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok

 

3.1.1. Magánszemély regisztrációja esetén

 

Teljes név – kötelező mező (Felhasználó beazonosítása céljából)

Email cím – kötelező mező (Felhasználóval történő kapcsolattartás céljából)

Jelszó – kötelező mező (technikai műveletek végzése céljából)

Születési idő – kötelező mező (Felhasználó beazonosítása céljából)

Lakcím – kötelező mező (esetleges számlázás céljából)

Mobiltelefonszám – kötelező mező (Felhasználóval történő kapcsolattartás céljából)

 

3.1.2. Jogi személy regisztrációja esetén

 

Cég neve – kötelező mező (Felhasználó beazonosítása céljából)

Email cím – kötelező mező (Felhasználóval történő kapcsolattartás céljából)

Jelszó – kötelező mező (technikai műveletek végzése céljából)

Adószám – kötelező mező (Felhasználó beazonosítása céljából)

Székhely - kötelező mező (esetleges számlázás céljából)

Kapcsolattartó teljes neve – kötelező mező (Felhasználóval történő kapcsolattartás céljából)

Kapcsolattartó mobiltelefonszáma – kötelező mező (Felhasználóval történő kapcsolattartás céljából)

 

3.2. Jutalék kifizetés céljából megadandó személyes adatok

 

Bankszámla tulajdonos neve –kötelező mező (Jutalék kifizetés céljából)

Bankszámlaszám – kötelező mező (Jutalék kifizetés céljából)

 

3.3. Javaslattétel során megadandó személyes adatok

 

Javasolt szolgáltató neve – kötelező mező (Javasolt szolgáltató beazonosítása céljából)

Település – kötelező mező (Javasolt szolgáltató beazonosítása céljából)

Mobiltelefonszám – kötelező mező (Javasolt szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel céljából)

Email cím – nem kötelező mező (Javasolt szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel céljából)

Egyéb infók – nem kötelező mező (Javasolt szolgáltatóval kapcsolatos információk céljából)

 

3.4. Technikai adatok

 

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. 

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi 

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.5. Cookie-k (Sütik)

 

Lásd. Cookie szabályzat

 

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása, jogalapja, módja és megőrzési ideje

Adatkezelés neveFelhasználásaJogalapMódjaMegőrzési idő
Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

név - felhasználó beazonosítása

telefonszám - kapcsolatfelvétel a felhasználóval

e-mail cím - kapcsolatfelvétel a felhasználóval

A Felhasználónak a kapcsolatfelvételkor megadott, önkéntes, kifejezett magatartás tanúsításával (telefonhívás, e-mail küldése) megadott hozzájárulása személyes adatainak „Felhasználása” oszlopban foglaltak céljából történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). 

Amennyiben a Felhasználó adatait az eredeti adatfelvételtől eltérő célja használjuk, akkor erről a Felhasználót tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Elektronikus formábanA megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Felhasználói regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelésLásd. 3.1. pont

Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók létrehozása előtt a Felhasználó köteles elfogadni a honlapon elérhető Általános Szerződési Feltételeket, ezzel szerződéses jogviszonyt alakítva a Felek között, a regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése szerződés megkötését megelőző lépések megkötéséhez, illetve szerződés teljesítéséhez is szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja). 

 

Hozzájárulását a megadott személyes adatok, illetve a teljes profiljának törlésével tudja visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás előtti adatkezelés jogszerűségét (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). 

Elektronikus formábanA Felhasználó kérelmére, vagy a felhasználó által történő törlésig.
Számlakiállítással kapcsolatos adatkezelésLásd. 3.1. pontJogszabályon alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Sztv. 166. § (1)-(3) bekezdései).Elektronikus formábanA számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése
Javaslattétellel kapcsolatos adatkezelésLásd. 3.3. pontAz adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.Elektronikus formábanA megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Jutalékkifizetéssel kapcsolatos adatkezelésLásd. 3.2. pontAz adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.Elektronikus formábanA megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

név - a Felhasználó beazonosítása

e-mail cím - a Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása a panasz, vagy kérdés tárgyát illetően

telefonszám - a Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása a panasz, vagy kérdés tárgyát illetően

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)Elektronikus formábanAz Fgytv. 17/A. § (7) bekezdésére figyelemmel a panasz beérkezésétől számított 5 évig.

 

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az Érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. 

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése. 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 

5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Javasolj! szolgáltatás rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Javasolj! szolgáltatás adminisztrátora(i) fér(nek) hozzá.

6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A személyes adatok megismeréséhez elsődlegesen Adatkezelő, és majd idővel a belső munkatársai rendelkeznek jogosultsággal. Az alábbiakban tételesen felsoroljuk azokat a cégeket, melyek a továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe esnek.

6.1. Weboldal működésével összefüggésben 

 • A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó jogosult hozzáférni.
 • Név: DigitalOcean, LLC
 • Elérhetőségek: www.digitalocean.com

6.2. Közösségi média felületekkel összefüggésben 

Weboldalunk több közösségi média felülettel is rendelkezik (például Facebook, Linkedin, YouTube); így ha a Felhasználó kedveli és/vagy követi valamelyik közösségi oldalunkat, akkor megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.  

6.3. Számlázással összefüggésben 

 • Az általunk kiállított számviteli bizonylatok könyvelése érdekében könyvelőcég, mint adatfeldolgozó szolgáltatásait vesszük igénybe. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:
 • Név: ANI-TEAM Kft.
 • Elérhetőség: 2022 Tahitótfalu, Nefelejcs köz 2.

 

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2 Az Érintett hozzáféréshez való joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az Érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3. Helyesbítés joga 

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog 

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adathordozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9. Visszavonás joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10. Bírósághoz fordulás joga 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.11. Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: [email protected] 

Honlap: http://www.naih.hu

 

8. Egyéb rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.